LSS Bostäder


En gruppbostad kan erbjudas personer som har så stora behov av tillsyn och omvårdnad, att det är nödvändigt att personal finns till hands hela tiden. Gruppbostaden består av ett mindre antal lägenheter som är samlade kring gemensamma utrymmen. En fast personalgrupp täcker de boendes hela stödbehov inklusive fritids- och kulturella intressen.

LSS boende, egentligen Bostad med särskild service enligt LSS, drivs i egen regi eller på entreprenad. För att agera som utförare inom LSS boende på entreprenad måste företag vara med i upphandlingar som kommuner arrangerar inom de geografiska områden där koncernen är verksam.

Bogruppen driver i dagsläget fyra enheter i Uppsala på entreprenad åt kommunen.

Illustration av LSS-bostad