Bogruppens kliniska team stärker verksamheten och tryggar upp vårdkvalitén


Det kliniska teamet arbetar idag inom Bogruppen och handleder/utbildar personal med traumaperspektiv som grund. Teamet ansvarar för medicinsk uppföljning, värdering, behandling, psykoterapeutiska insatser samt uppföljning av genomförandeplanering. De inhämtar ständigt kunskap och forskning nationellt såväl som internationellt för att vara uppdaterade med nya forskningsrön och dokumenterad metodik för Bogruppens målgrupp.

Bogruppens kliniska team utför bedömningar och tester samt vidareutbildar personal. De arbetar med att stärka den kliniska verksamheten och trygga upp vårdkvalitén för Bogruppen och dess beställare.

Klientens behov i centrum

De klienter som är aktuella för Bogruppen har problematik som kan kategoriseras under psykiatri och missbruk. Grunden till problematiken är dock sällan utredd och på många ställen behandlas oftast bara symtomen.

Vår erfarenhet och utgångspunkt är dock att klienterna har en inre smärta som de vill döva, inte sällan orsakad av trauma med brutna relationer och otrygg/desorganiserad anknytning i botten. Därför är Bogruppen traumainriktad i sin syn på läkning och beteendekorrigering. Vi bedömer hellre efter funktionalitet än diagnos.

För att kunna erbjuda effektiv behandling och säkerställa att klienten får adekvata, verkningsfulla insatser behöver man veta så mycket som möjligt om klienten. Vid inskrivning på Bogruppen görs därför en bedömning av klientens behov för att sedan matcha rätt insats. Vid behov tas det klinsika teamet in för bedömning. Det kliniska teamet innefattar specialistläkare inom psykiatri, sjuksköterska, psykolog, alkohol- och drog- terapeut samt arbetsterapeut mm.

Nivåbasering

Vi arbetar med diagnoser som beskrivning av den funktionsnivå individen möter oss på. Vi arbetar därefter med beteenden hellre än diagnosen. Varje klient får en egen stöd- och handlingsplan som utgår från en detaljerad beskrivning av individens särskilda problematik, behov och resurser. Handlingsplanen etableras tillsammans med uppdragsgivare och i nära samarbete med klienten.

Nivåtrappan vilar på en solid värdegrund, där individen arbetar med att stärka sin självbild, upplevelse av självvärde samt respekt för andras känslor och värden, med minimalt behov för stöd.

BOGRUPPEN KAN ERBJUDA

  • Klinisk bedömning ur ett traumaperspektiv, där metoden grundar sig på evidensbaserade beteendeterapeutiska metoder och systemteori.
  •  Neuropsykologiska utredningar exempelvis ADHD, ADD, Autismspektrumstörning.
  • Begåvningstester, vilka är klientens starka och svaga sidor. Vilka krav och förväntningar är rimliga på klienten i dagsläget.
  • Personlighetspsykologiska tester, främst MMPI-2.
  • Hjärnskanning / Hjärnavbildning.
  • Läkarbedömning.
  • Biofeedback.
  • Prover – körkortstillstånd.
  • Arbetsförmågebedömning.
  • Samtalsbehandling. Utgångspunkten i detta arbete är givetvis klientens behov. Metodiken vilar på evidensbaserad beteendeterapeutiska och systemteoretiska metoder ur ett traumafokuserat perspektiv.