Aktuella utbildningar


Grund ICDP:

Datum kommer inom kort

Läs mer

Grund MI:

Tid: 8:30–16:0022-23 april och 13 maj
Plats: Bogruppens lokaler på Hammarby kajgata 12, 120 30 Stockholm
Pris: 7000 kr/person

Läs mer

Anmälan och frågor: 

tomas.akerlund@bogruppen.se  eller markus.erenius@bogruppen.se


Grundutbildning i motiverande samtal (MI)


Motiverande samtal (MI) är en samarbetsinriktad samtalsstil med syfte att stärka en persons egen motivation till förändring. Den är mycket användbar där en person fungerar som yrkesmässig hjälpare för någon annan. Den har idag ett brett stöd i forskningen.

Utbildningen ska ge en förståelse och praktisk tillämpning av motiverande samtal samt hur man kan fortsätta att lära sig det. Vi kommer att arbeta praktiskt med olika former. Vi tränar på och tillämpar förhållningssättet i motiverande samtal, MI-anda, visa/förmedla empati och guidning i samtalet. Vi tränar på olika samtalsfärdigheter (Öppna frågor, Affirmationer, Reflektivt lyssnande, Sammanfattningar). Ni introduceras till betydelsen träning, feedback och kodning. Vi går igenom forskningsläget om MI. Formatet är guidande föreläsning, praktiska övningar med medföljande ”debriefings”; rollmodellering; Videofilmer som analyseras med ovanstående fokus. , Vi tränar MI-samtal med en professionell skådespelare och samtalet spelas in för kodning på MICLAB.  Kodning görs enligt Motivational Interviewing Treatment Integrity Manual (MITI 4.2.1) och ger svar på: ”I hur hög grad används MI under samtalet?”

 

Litteratur:

Naar-King, &. S. (2011). Motiverande samtal – MI med tonåringar och unga vuxna Studentlitteratur.

Ortiz, L. (2014). När förändring är svårt: Att hantera motstånd med motiverande samtal (2nd ed.)


Grundutbildning i programmet Vägledande samspel ICDP


Vägledande samspel ICDP (International Child Development Programmet) är internationellt program med stor spridning i Sverige inom verksamheter som riktas direkt eller indirekt mot barn och unga. Föräldra-barnhälsovård, förskola, skola, fritidsverksamhet, familjehemsvård och HVB är några exempel. 

Det är ett förebyggande och hälsofrämjande program som fokuserar människors resurser och förmedlar ett grundläggande förhållningssätt byggt på empati.

Utbildningen på basnivå ska främst ge en grundläggande förståelse för programmet och väcka nyfikenhet på samspel, både eget och andras. Vi kommer att arbeta praktiskt med olika former av övningar för att upptäcka samspelets kraft och möjligheter. Det ingår också korta filmsekvenser som illustrerar de tre dialogerna som är centrala i programmet, korta föreläsningspass om teorierna bakom programmet samt litteratur som deltagarna får läsa till dag 3-4. Deltagarna får litteraturen innan kursstart.

 

Litteratur:

Bergman, P. (2019).Dialog och Demokrati – Vägledande samspel i ett samhälleligt och utvecklingspsykologiskt perspektiv. Stockholm: ICDP förlag.

Hundeide, K. (2009). Vägledande Samspel i praktiken: Genomförande av ICDP-programmet. Stockholm: ICDP Förlag.Wallroth, P. (2010). Mentaliseringsboken. Stockholm: Karneval förlag