Bogruppen


Kvalitetssäkring och ledningssystem

För oss på Bogruppen är det viktigt med kvalitet och att ledningssystemet som styr vårt arbete har en sammanlänkad funktion. Arbetet med dokumentation, förståelse och uppföljning av rutiner och arbetssätt är centralt och ett dagligt inslag i alla våra verksamheter.
Bogruppen har har tydliga rutiner gällande egenkontroller, avvikelserapportering samt klagomålshantering.

Våra medarbetare

Bogruppen värnar om att ha en så bred kompetens både erfarenhetsmässigt och utbildningsmässigt som möjligt. Detta för att kunna matcha de förfrågningar vi får så tydligt och bra som möjligt. Bogruppens arbetslag består bland annat av, behandlingspedagoger, behandlingsassistenter, beteendevetare, socionomer, undersköterskor, mentalskötare sjuksköterska, psykologer, drog- och alkoholterapeut.

Verksamheter och omsättning

Bogruppen i Östergötland AB omsätter idag ca 90 miljoner tillsammans med dotterbolag. Det har gjorts förvärv och  incromesaffärer under 2018 som inte syns på omsättningen i bokslutet för senaste bokslutsperioden. Sedan har också räkenskapsår flyttats för att alla bolag ska få samma bokslutsperiod.

Bogruppen har tre verksamhetsgrenar. Stödboenden, Familjehem samt HVB.

Stödboendeverksamheten finns i bolaget Bogruppen i Östergötland AB och består av tre avdelningar i Norrköping, Stockholm och Åre med en omsättning på drygt 43 miljoner på årsbasis.

Stockholms och Åreverksamheten förvärvades av Bogruppen i januari respektive juli 2018.

Familjehemsverksamheten finns i Bogruppen familjehem i Sverige AB och består av två avdelningar i olika delar av Mellansverige med Stockholm/Uppsala och Norrköping som bas. Den omsätter 36 miljoner på årsbasis.

Familjehemsverksamheten förvärvades i juni 2018 till Bogruppen i Östergötland AB men flyttades sedan genom en intern inkråmsaffär till ett rent familjehemsbolag som köptes i augusti 2018. Det bolaget heter idag Bogruppen familjehem i Sverige AB.

HVB-verksamheten finns i Bogruppen HVB i Sverige AB och består i dagsläget av en verksamhet utanför Stockholm och omsätter drygt 10 miljoner på årsbasis.

Den förvärvades i juni 2018.

De förvärv som har gjorts under 2018 har inte full påverkan på bokslutsperioden för juli 2017 till juni 2018 utan är bara med för de perioder som Bogruppen ägt verksamheterna. Dessa verksamheter har påverkat omsättning och resultat från dess att de kom in i bolaget och finns tydligt med i siffrorna för nästa bokslutsperiod.

Ägarstruktur

Liv ihop AB
Huvudägare

Bogruppen i Östergötland AB
100% ägs av Liv ihop AB

Bogruppen familjehem i Sverige AB
100% ägs av Bogruppen i Östergötland AB

Bogruppen HVB i Sverige AB
100% ägs av Bogruppen i Östergötland AB

Styrelse och Ekonomi

Läs mer på allabolag.se